Masz pytanie?

81 533 55 44

tbv@tbv.pl

Jesteśmy do Twojej

dyspozycji

Odkryj Europę! KONKURS

Przyszli mieszkańcy Osiedla Europejskiego! Mamy dla Was wspaniały prezent, możecie wygrać wycieczkę do jednej z europejskich stolic. Każdy z Was ma równe szanse odpowiedzieć na pytanie konkursowe, które zamieszczone jest w załączniku do regulaminu  oraz dostarczyć wydruk do siedziby biura. Autor najciekawszej propozycji pojedzie na wycieczkę do miasta, z którego wywodzi się nazwa danego etapu osiedla.

KONKURS DLA MIESZKAŃCÓW LIZBONY NA OSIEDLU EUROPEJSKIM

Regulamin konkursu:

 1.  Organizatorem konkursu jest firma  TBV Sp. J. W. Dzioba, P. Bielecki, NIP 712 30 82 51.
 2. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, spełniające wymagania nałożone niniejszym regulaminem, zwane dalej Uczestnikami.
 3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 4. Uczestnikiem Konkursu może być osoba określona w pkt. 2, która kupi mieszkanie w IV etapie inwestycji realizowanej przez Organizatora pod nazwą własną Lizbona na Osiedlu Europejskim i odpowie na pytanie konkursowe zamieszczone w załączniku do regulaminu.
 5. Załącznik do regulaminu można otrzymać w biurze sprzedaży TBV przy ul. Nałęczowskiej 19 lub wydrukować ze strony www.tbv.pl (zakładka Promocje „Odkryj Europę! KONKURS”)
 6. Wypełniony przez uczestnika załącznik należy wysłać listem poleconym lub dostarczyć do siedziby TBV przy ul. Nałęczowskiej 30 w Lublinie w terminie – do 14 dni od odebrania klucza do zakupionego mieszkania.
 7. Wszystkie przekazane odpowiedzi zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora.
 8. Jury wybierze jedną, zdaniem Jury, najciekawszą odpowiedź.
 9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.tbv.pl oraz na profilu Firmy na Facebooku (zostanie opublikowane imię i nazwisko laureata). Decyzja komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej żadna forma odwołania. Laureat zostanie poinformowany o uzyskaniu prawa do nagrody e-mailem lub telefonicznie
 10. Laureatowi wyłonionemu w drodze konkursu zostanie przyznana jedna minimum 5-dniowa wycieczka dla 2 osób do Budapesztu. Jedynie laureat ma prawo do nagród.
 11. Nagroda zostanie przyznana w terminie 3 miesięcy od przekazania klucza do ostatniego mieszkania w IV etapie inwestycji – Lizbona  na Osiedlu Europejskim.
 12. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie niezgodności Wycieczki z opisem dostarczonym przez Biuro Podróży, od którego wycieczka została zakupiona. Wszelkie roszczenia z tytułu wskazanych wad należy kierować do biura podróży.
 13. Zgodnie z art. 41 ust. 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity - Dz.U. z 2000, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) zryczałtowany podatek od nagrody w wysokości 10% jej wartości płaci Organizator.
 14. Laureat konkursu zobowiązuje się, iż
  1. podczas wycieczki będącej nagrodą w konkursie wykona minimum 10 zdjęć przedstawiających uczestników wycieczki
  2. w ciągu 7 dni po powrocie z wycieczki prześle zdjęcia na adres:tbv@tbv.pl
  3. zdjęcia powinny zostać przesłane Organizatorowi  mailem w formacie JPG. Wszelkie prawa majątkowe do zdjęć rozumianych, jako utwór w rozumieniu ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wykonane w ramach konkursu, zostają przeniesione na Organizatora Konkursu w zakresie nieograniczonego czasowo wykorzystywania na wszelkich polach eksploatacji z dniem przekazania zdjęcia Organizatorowi. Autorskie prawa majątkowe w dniu przeniesienia na Organizatora będą wolne od jakichkolwiek prawnych zobowiązań i nieobciążone prawami osób trzecich.
  4. Dostarczenie materiałów do Organizatora przez Uczestnika Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, iż Uczestnik jest autorem wszystkich materiałów oraz że posiada do nich pełne prawa autorskie.
  5. Laureat upoważnia Organizatora do korzystania ze zdjęć w całości oraz w postaci dowolnych fragmentów a także do dokonywania zmian wynikających z opracowania redakcyjnego (np. odpowiednie kadrowanie, zmiana formatu itp.)
  6. W przypadku braku dostarczenia w/w materiałów zdjęciowych przez Laureata konkursu, Laureat zobowiązuje się do zwrotu kosztów wycieczki będącej przedmiotem nagrody w Konkursie na rzecz Organizatora
 15. Organizator zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez uczestników.
 16. Organizator Konkursu nie ma obowiązku weryfikacji danych wskazanych przez osobę biorącą udział w Konkursie.
 17. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Konkursu,
  2. szkody wynikłe z niedostarczenia wiadomości lub opóźnień wysyłanych wiadomości z przyczyn niezależnych od Organizatora;
 18. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników jest Organizator.
 19. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych dla wypełnienia usprawiedliwionych celów związanych z wykonaniem zobowiązań wynikających z Konkursu, polegających w szczególności na przyznawaniu nagród, oraz dla celów marketingowych. Wyrażają także zgodę na otrzymywanie korespondencji marketingowej drogą elektroniczną oraz tradycyjną. Uczestnik otrzymujący nagrodę wyraża zgodę na opublikowanie jego danych osobowych w formie skróconej (imię, nazwisko, miejscowość, wizerunek) w materiałach promocyjnych Organizatora, w tym w Internecie.
 20. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o ochronie danych osobowych laureat ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 21. Podawanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.

Załącznik - pobierz pytanie konkursowe - TUTAJ

KONKURS DLA MIESZKAŃCÓW BUDAPESZTU NA OSIEDLU EUROPEJSKIM

Regulamin konkursu:

 1.  Organizatorem konkursu jest firma TBV Sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą w Lublinie przy ul. Nałęczowska 30, 20-701 Lublin, zwana dalej Organizatorem.
 2. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, spełniające wymagania nałożone niniejszym regulaminem, zwane dalej Uczestnikami.
 3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 4. Uczestnikiem Konkursu może być osoba określona w pkt. 2, która kupi mieszkanie w III etapie inwestycji realizowanej przez Organizatora pod nazwą własną Budapeszt na Osiedlu Europejskim i odpowie na pytanie konkursowe zamieszczone w załączniku do regulaminu.
 5. Załącznik do regulaminu można otrzymać w biurze sprzedaży TBV przy ul. Nałęczowskiej 19 lub wydrukować ze strony www.tbv.pl (zakładka Promocje „Odkryj Europę! KONKURS”)
 6. Wypełniony przez uczestnika załącznik należy zeskanować i wysłać na adres e-mail: konkurs@tbv.pl lub wysłać listem poleconym bądź dostarczyć do siedziby TBV w terminie – do 14 dni od odebrania klucza do zakupionego mieszkania, chyba że Organizator wyznaczy inny termin.
 7. W Przypadku wyznaczenia innego możliwego terminu dostarczenia załącznika Organizator poinformuje o tym na stronie www.tbv.pl w Aktualnościach oraz na profilu TBV na Facebooku.
 8. Wszystkie przekazane odpowiedzi zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora.
 9. Jury wybierze jedną, zdaniem Jury, najciekawszą odpowiedź.
 10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.tbv.pl oraz na profilu Firmy na Facebooku (zostanie opublikowane imię i nazwisko laureata). Decyzja komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej żadna forma odwołania. Laureat zostanie poinformowany o uzyskaniu prawa do nagrody emailem lub telefonicznie
 11. Laureatowi wyłonionemu w drodze konkursu zostanie przyznana jedna minimum 5-dniowa wycieczka dla 2 osób do Budapesztu. Jedynie laureat ma prawo do nagród.
 12. Nagroda zostanie przyznana w terminie 3 miesięcy od przekazania klucza do ostatniego mieszkania w III etapie inwestycji – Budapeszt na Osiedlu Europejskim.
 13. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie niezgodności Wycieczki z opisem dostarczonym przez Biuro Podróży, od którego wycieczka została zakupiona. Wszelkie roszczenia z tytułu wskazanych wad należy kierować do biura podróży.
 14. Zgodnie z art. 41 ust. 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity - Dz.U. z 2000, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) zryczałtowany podatek od nagrody w wysokości 10% jej wartości płaci Organizator.
 15. Laureat konkursu zobowiązuje się, iż
  1. podczas wycieczki będącej nagrodą w konkursie wykona minimum 10 zdjęć przedstawiających uczestników wycieczki
  2. w ciągu 7 dni po powrocie z wycieczki prześle zdjęcia na adres:tbv@tbv.pl
  3. zdjęcia powinny zostać przesłane Organizatorowi  mailem w formacie JPG. Wszelkie prawa majątkowe do zdjęć rozumianych, jako utwór w rozumieniu ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wykonane w ramach konkursu, zostają przeniesione na Organizatora Konkursu w zakresie nieograniczonego czasowo wykorzystywania na wszelkich polach eksploatacji z dniem przekazania zdjęcia Organizatorowi. Autorskie prawa majątkowe w dniu przeniesienia na Organizatora będą wolne od jakichkolwiek prawnych zobowiązań i nieobciążone prawami osób trzecich.
  4. Dostarczenie materiałów do Organizatora przez Uczestnika Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, iż Uczestnik jest autorem wszystkich materiałów oraz że posiada do nich pełne prawa autorskie.
  5. Laureat upoważnia Organizatora do korzystania ze zdjęć w całości oraz w postaci dowolnych fragmentów a także do dokonywania zmian wynikających z opracowania redakcyjnego (np. odpowiednie kadrowanie, zmiana formatu itp.)
  6. W przypadku braku dostarczenia w/w materiałów zdjęciowych przez Laureata konkursu, Laureat zobowiązuje się do zwrotu kosztów wycieczki będącej przedmiotem nagrody w Konkursie na rzecz Organizatora
 16. Organizator zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez uczestników.
 17. Organizator Konkursu nie ma obowiązku weryfikacji danych wskazanych przez osobę biorąca udział w Konkursie.
 18. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Konkursu,
  2. szkody wynikłe z niedostarczenia wiadomości lub opóźnień wysyłanych wiadomości z przyczyn niezależnych od Organizatora;
 19. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników jest Organizator.
 20. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych dla wypełnienia usprawiedliwionych celów związanych z wykonaniem zobowiązań wynikających z Konkursu, polegających w szczególności na przyznawaniu nagród, oraz dla celów marketingowych. Wyrażają także zgodę na otrzymywanie korespondencji marketingowej drogą elektroniczną oraz tradycyjną. Uczestnik otrzymujący nagrodę wyraża zgodę na opublikowanie jego danych osobowych w formie skróconej (imię, nazwisko, miejscowość, wizerunek) w materiałach promocyjnych Organizatora, w tym w Internecie.
 21. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o ochronie danych osobowych laureat ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 22. Podawanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.

Załącznik - pobierz pytanie konkursowe - tutaj