Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Nasz zespół jest do Twojej dyspozycji.

2018-03-29

Górki Czechowskie - Stanowisko TBV po wyłożeniu Studnium

Zachęcamy do zapoznania się z oświadczeniem Spółki TBV Investment Sp. z o.o. na temat planów zagospodarowania Górek Czechowskich po publikacji Studium Uwarunkowań  i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Lublina. Jednocześnie przedstawiamy wyniki badań oczekiwań społecznych odnośnie tego terenu, przeprowadzonych przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRIS wśród mieszkańców Lublina oraz mieszkańców dzielnic Czechowa i Sławina .

Treść oświadczenia:

W nawiązaniu do wyłożonego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Lublin, w którym nie został uwzględniony wniosek Spółki TBV Investment sp. z o.o. o przeznaczenie 42% obszaru Górek Czechowskich pod tereny mieszkalno-usługowe, Zarząd Spółki TBV Investment sp. z o.o. oświadcza, że:
 
1.      W celu zakończenia trwających od kilkunastu lat bezowocnych prób zagospodarowania obszaru Górek Czechowskich, jako właściciel terenu, proponujemy zawarcie z Miastem Lublin porozumienia, mającego na celu ostateczne uzgodnienie kształtu zagospodarowania terenów Górek Czechowskich;
2.      W oparciu o wyniki badań oczekiwań społecznych, dotyczących zagospodarowania wyżej wymienialnego terenu, które to badania zostały przeprowadzone wśród mieszkańców Lublina w marcu br., (z których raport stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia), Zarząd Spółki TBV Investment sp. z o.o. zamierza zaproponować władzom Lublina następujące rozwiązanie:
- w zamian za zmianę w obowiązującym Miejscowym Planie Zagospodarowana Przestrzennego miasta Lublin, funkcji terenów inwestycyjnych, o łącznej powierzchni około 30 ha, na funkcję mieszkalno-usługową, zgodnie z aktualnie wyłożonym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Lublin, Spółka TBV Investment Sp. z o.o. zobowiązuje się przekazać pozostały obszar Górek Czechowskich, tj. 75 ha (750.000 mkw., tj. ponad 2 mkw. na każdego mieszkańca Lublina) na rzecz Miasta Lublin, za symboliczną kwotę 1,00 zł, wskazując jednocześnie, że wartość rynkowa tego terenu wynosi ponad 50.000.000,00 zł;

- dodatkowo Spółka TBV Investment sp. z o.o.  wyraża gotowość sfinansowania ze środków Spółki budowy parku, sześciokrotnie większego niż powierzchnia Ogrodu Saskiego, przeznaczając na ten cel środki pieniężne w wysokości min. 10.000.000,00 zł;

 - inwestycje mieszkalno-usługowe realizowane byłyby w obrębie czterech stref i nawiązywałyby do sąsiedniej zabudowy, tj. budynki od strony ul. Poligonowej nie byłyby wyższe niż 7 pięter, od strony ul. Koncertowej nie przekroczą 4 pięter.

  Jednocześnie Zarząd Spółki TBV Investment sp. z o.o. zaznacza, że warunkiem realizacji powyższych propozycji jest uzyskanie ze strony Miasta Lublin pisemnego zapewnienia, iż powstały park będzie stanowił w Miejscowym Planie Zagospodarowana Przestrzennego Miasta Lublin tereny rekreacyjne, przeznaczone na wypoczynek mieszkańców, bez  możliwości przekształcenia ich w przyszłości na tereny inwestycyjne.

Mając na uwadze powyższą propozycję Spółki TBV Investment sp. z o.o. należy stwierdzić, że stanowi ona istotne ustępstwo ze strony Spółki, która, pomimo odrzucenia wniosku o rozszerzenie terenów inwestycyjnych, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom  władz miasta oraz społeczeństwa i deklaruje wyłożenie własnych środków finansowych na zrealizowanie największego parku w Lublinie.

          Przyjęcie kompromisu w zaproponowanym kształcie jest szansą na zatrzymanie postępującej degradacji terenu Górek Czechowskich i przyczyni się do stworzenia wyjątkowego, bezpiecznego i dostępnego dla wszystkich mieszkańców Lublina miejsca wypoczynku.

Poniżej załączamy pliki z możliwością pobrania:

Raport z badań IBRIS - tutaj

Oświadczenie - tutaj

powrót