Zyskaj rabat na materiały wykończeniowe do Twojego mieszkania

Nasi Klienci kupują taniej! Zyskaj rabat na materiały wykończeniowe do Twojego mieszkania

Zastanawiasz się nad zakupem mieszkania, ale przeraża Cię myśl o kosztach jego wykończenia? Chwyć okazję! Każda osoba, która zakupi mieszkanie w jednej z naszych inwestycji w Lublinie lub w Puławach otrzyma przy odbiorze rabat powitalny na jednorazowe zakupy w wysokości 10% w sklepie Leroy Merlin.

Dodatkowo nabywca mieszkania dostanie w prezencie od sklepu Leroy Merlin indywidualny projekt mieszkania.

Szczegóły promocji dostępne w Biurze TBV.

Partner akcji:

REGULAMIN

Akcji promocyjnej pt. „Nasi Klienci kupują taniej”.

 

§ 1

INFORMACJE WSTĘPNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki oraz zasady akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą „Nasi Klienci kupują taniej”, (dalej jako: ”Regulamin”).
 2. Organizatorami akcji promocyjnej są:

A) 

TBV Spółka Jawna W. Dzioba, P. Bielecki z siedzibą w Lublinie przy ul. Nałęczowskiej 30, 20-701 Lublin, wpisana pod numerem KRS 0000287959 do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez VI Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Lublinie z siedzibą w Świdniku, REGON 060281647, NIP 712-30-82-513

TBV PROPERTY W. Dzioba i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą w Lublinie przy ul. Nałęczowskiej 30, 20-701 Lublin, wpisaną pod numerem KRS 0000499146 do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez VI Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Lublinie z siedzibą w Świdniku, REGON 060456006, NIP 712-31-62-809

TBV Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Nałęczowskiej 30, 20-701 Lublin, wpisana pod numerem KRS 0000224277 do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez VI Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Lublinie z siedzibą w Świdniku, wysokość kapitału zakładowego Spółki 50 000,00 PLN, REGON 060006898, NIP 946-24-53-798

(dalej jako: „Organizator 1”)

B)

Leroy Merlin Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000053665, posiadającą NIP: 113-00-89-950; REGON: 010692148 (dalej jako: „Organizator 2”)

 

§ 2

MIEJSCE I CZAS TRWANIA PROMOCJI

 1. Akcja promocyjna odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Akcja promocyjna prowadzona pod nazwą „Nasi Klienci kupują taniej”,  obowiązuje od 01.01.2015 r. do dnia odwołania przez Organizatorów.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania lub zawieszenia Akcji promocyjnej w każdym czasie, bez podania przyczyny, po uprzednim zamieszczeniu na 3 dni przed planowanym odwołaniem bądź zawieszeniem, informacji na stronie internetowej: www.tbv.pl o dokładnej dacie odwołania lub zawieszenia.

§ 3

UCZESTNICY

 1. Każdy uczestnik przed przystąpieniem do akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą „Nasi Klienci kupują taniej”, zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
 2. Przystąpienie do akcji promocyjnej jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Uczestnikami akcji promocyjnej mogą być wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zainteresowane ofertą Organizatorów, które spełnią warunki określone niniejszym Regulaminem.

§4

ZASADY I WARUNKI

 1. Akcja promocyjna prowadzona pod nazwą „Nasi Klienci kupują taniej” polega na uzyskaniu rabatu na specjalnych warunkach na zakupy w Sklepie Leroy Merlin w celu wykończenia i wyposażenia nabywanego lokalu mieszkalnego przez Klienta (dalej jako: „Klient”) od Organizatora 1.
 2. Akcja promocyjna obejmuje mieszkania znajdujące się we wszystkich  inwestycjach realizowanych przez Spółkę TBV na terenie Lublina i Puław.
 3. Klient zainteresowany uzyskaniem rabatu ofertowanego przez Sklep  Leroy Merlin, wyraża zgodę na obecność przedstawiciela Sklepu podczas przekazania mieszkania.
 4. Klient może otrzymać rabat na zasadach opisanych poniżej. Poniży opis ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowy regulamin dotyczący udzielanych rabatów dostępny jest w Sklepie Leroy Merlin.
 5. Aby skorzystać z Akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą „Nasi Klienci kupują taniej” i tym samym uzyskać rabat od Sklepu Leroy Merlin, Klient powinien spełnić łącznie następujące warunki:

a)      Dokonać zakupu mieszkania oferowanego przez Organizatora 1 w inwestycji wymienionej w §4 ust. 2.

b)      Wyrazić zgodę na obecność przedstawiciela Sklepu Leroy Merlin podczas odbioru mieszkania.

 

6. Jeżeli Klient spełni wszystkie opisane powyżej warunki otrzyma:

a)      Rabat powitalny  na zakupy w wysokości 10% na cały  asortyment Sklepu Leroy Merlin, z wyłączeniem towarów dostępnych na dziale budowlanym, jak i również w wyłączeniem zakupu towarów w ilościach hurtowych. Powyższy rabat będzie udzielany podczas jednorazowych zakupów w Sklepie i nie może być łączony z rabatem wynikającym z uczestnictwa w programie lojalnościowym Dom. Rabat dotyczy dowolnej kwoty zakupów dotyczącej w/w mieszkania. Gwarancję obsługi inwestycji oraz negocjacji cen przez opiekuna.

b)      Możliwość skorzystania z usług projektanta wnętrz w promocyjnej cenie 1 grosz.

c)      Kartę podarunkową do wykorzystania w sklepach Leroy Merlin, według zasad opisanych w  poniże

Każdy Klient, po przystąpieniu do programu DOM dodatkowo otrzymuje jednorazowy rabat w wysokości 5%, który należy wykorzystać w ciągu jednego miesiąca od momentu aktywowania karty to jest w dniu podpisania formularza rejestracyjnego programu DOM.

Karty podarunkowe, o których mowa w pkt. 4 lit. e) będą wydawane dla każdego Klienta, który dokonał zakupu mieszkania w inwestycji mieszkaniowej Organizatora 1 wskazanej w pkt. 4 ust. 2 oraz dokonał zakupu towarów w Sklepie na łączną kwotę, co najmniej  10.000, 00 złotych (dziesięć tysięcy złotych). Karta podarunkowa wydana Klientowi będzie miała wartość 300 złotych.

Szczegóły promocji zostały określone w regulaminie promocji dostępnym w punkcie informacyjnym Sklepu Leroy Merylin.

Potwierdzenie dokonanych zakupów w Sklepie będzie dokonywane na podstawie paragonów, faktur VAT przedstawionych przez Klienta lub historii zakupowej zarejestrowanej w programie lojalnościowym DOM.

Karty będą wydawane po zakończeniu inwestycji Klienta, podczas wizyty w mieszkaniu Klienta przedstawicieli sklepu Leroy Merlin. Klient w celu uzyskania karty powinien powiadomić opiekuna w sklepie Leroy Merlin o zakończonej inwestycji.

Leroy Merlin ponosi odpowiedzialność za wydawanie oraz właściwe funkcjonowanie kart podarunkowych.

§5

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników Akcji Promocyjnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w zakresie danych osobowych przetwarzanych w związku z przeprowadzeniem niniejszego Programu.
 2. Wszystkie dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Akcji promocyjnej objętej niniejszym Regulaminem.
 3. Uczestnikowi Akcji promocyjnej przysługuje prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora w związku z niniejszą akcją, w tym prawo do ich poprawiania oraz usunięcia.

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostępnione na stronie internetowej na trzy dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.
 2. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w Biurze TBV przy ul. Nałęczowskiej 30 w Lublinie.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy.